Hành vi tổ chức

1. Ba nhân viên khác nhau từ các phòng ban trong tổ chức cùng đi ăn trưa thì có được coi là nhóm chính thức không
a. Đúng
*b. Sai

2. Bạn đi làm trễ vào buổi sáng, sếp bạn cho rằng do bạn ngủ dậy trễ mà không hề nghĩ rằng do kẹt xe. Vậy sếp bạn có thể rơi vào dạng sai lệch nào khi phán xét người khác:
a. Tác động hào quang
*b. Sai lệch quy kết cơ bản
c. Rập khuôn
d. Phép chiếu
 

3. Biến phụ thuộc nào trong hành vi tổ chức phản ánh sự khác biệt giữa giá trị phần thưởng mà nhân viên nhận được với giá trị phần thưởng mà họ tin rằng mình nhận được
a. Thuyên chuyển
b. Quản lý chất lượng toàn diện
*c. Hài lòng với công việc
d. An toàn trong công việc
 

4. Bố trí người đúng việc và bố trí việc đúng người là hình thức động viên thông qua
a. Sự tham gia của người lao động
b. Phần thưởng
*c. Thiết kế công việc
d. Tất cả đều sai
 

5. Bước nào dưới đây không nằm trong các bước ra quyết định
a. Xác định vấn đề
b. Phát triển các giải pháp
c. Đánh giá các giải pháp
*d. Tăng tính sáng tạo khi ra quyết định
 

6. Các biến độc lập ở cấp độ nhóm bao gồm tất cả ngoại trừ
a. Quyền lực
*b. Giá trị và thái độ
c. Truyền thông
d. Mâu thẫu
 

7. Các mâu thuẫn về việc thực hiện công việc như thế nào là dạng mâu thuẫn
a. Mâu thuẫn quan hệ
*b. Mâu thuẫn quy trình
c. Mâu thuẫn nhiệm vụ
d. Tất cả đều sai
 

8. Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức
a. Suy nghĩ, mục tiêu, tình huống
b. Óc nhận thức, suy nghĩ, mục tiêu
c. Óc nhận thức, suy nghĩ, tình huống
*d. Óc nhận thức, mục tiêu, tình huống
 

9. Các nhân tố tình huống ảnh hưởng đến nhận thức
*a. Thời gian, môi trường xã hội, môi trường làm việc
b. Thời gian, thái độ, môi trường làm việc
c. Môi trường làm việc, môi trường xã hội, kỳ vọng
d. Môi trường làm việc, môi trường xã hội, thái độ
 

10. Các yếu tố xác định tính cách
a. Di truyền-môi trường-khả năng
*b. Di truyền-môi trường-ngữ cảnh
c. Di truyền-khả năng-đặc tính tiểu sử
d. Di truyền-khả năng-ngữ cảnh

Advertisements
Đăng tải tại Kinh tế luật, Quản trị kinh doanh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?